CV

Wykształcenie i uzyskane uprawnienia:

Stopień naukowy doktora nauk medycznych (z zakresu biologii medycznej) nadany Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego II Akademii Medycznej w Poznaniu z dnia 8 lutego 2006 r. (dyplom 0259).

Rozprawa doktorska p.t. “Komórkowa ekspresja interleukiny-2 (IL-2) i jej receptora (IL-2R) w chłoniakach nieziarniczych B-komórkowych w zależności od wybranych markerów zakażenia wirusem Epsteina-Barr (EBV).” Poznań, 2005 r. Promotor – prof. dr hab. med. Aldona Kasprzak.


2011
Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
uzyskany tytuł specjalisty w dziedzinie Zdrowie Publiczne (Nr 008/2011.1/5),
w pełnym trybie określonym przez Ministra Zdrowia


2015
Ministerstwo Skarbu Państwa
uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa,
potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną wyznaczoną przez Ministra Skarbu Państwa (6362/2015)


2014
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,
Studia Podyplomowe – „Akademia Liderów Samorządowych”


2014
Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu,
Studia Podyplomowe – „Zarządzanie Oświatą”


2010
Minister Zdrowia RP,
powierzenie obowiązków specjalisty w dziedzinie Zdrowie Publiczne (decyzja nr 27/2010)


2010
Wielkopolska Szkoła Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
Studium dotyczące Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa


2008-2009
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
Studia Podyplomowe w zakresie „Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej”


2007
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP,
uzyskanie wpisu do ewidencji osób należących do Państwowego Zasobu Kadrowego KPRM


2005-2006
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,
Studia Podyplomowe w zakresie „Public Relations”


2004-2006
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,
Studia Podyplomowe w zakresie „Marketingu Strategicznego na Rynku Farmaceutycznym”


2002-2006
Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
Studia Doktoranckie w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii
– działalność naukowa i dydaktyczna

Rozprawa doktorska p.t. “Komórkowa ekspresja interleukiny-2 (IL-2) i jej receptora (IL-2R) w chłoniakach nieziarniczych B-komórkowych w zależności od wybranych markerów zakażenia wirusem Epsteina-Barr (EBV).” Poznań, 2005 r. Promotor – prof. dr hab. med. Aldona Kasprzak.
Uzyskany stopień naukowy doktora nauk medycznych (z zakresu biologii medycznej; dyscypliny naukowe: histologia, wirusologia molekularna, diagnostyka genetyczna).


2000-2004
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
Studium Przygotowania Pedagogicznego,
uprawnienia pedagogiczne


1998-2002
Uniwersytet Przyrodniczy (Akademia Rolnicza), we wsp. Akademia Medyczna w Poznaniu –
Studia w ramach indywidualnego toku nauczania na kierunku biotechnologia, o specjalności diagnostyka genetyczna,
pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. R. Słomskiego, ukończone rok przed przewidzianym terminem, z wyróżnieniem JM Rektora.

Praca magisterska p.t. “Identyfikacja aberracji chromosomowych w komórkach układu krwiotwórczego i limfoidalnego u chorych z chorobami rozrostowymi tych”. Poznań, 2002 r. Promotor – prof. dr hab. med. Anna Latos – Bieleńska.
Uzyskany tytuł magistra inżyniera biotechnologii (specjalność diagnostyka genetyczna).


2000-2002
Akademia Medyczna w Poznaniu, Katedra i Zakład Genetyki Medycznej,
doświadczenie w ramach klasycznej i molekularnej diagnostyki cytogenetycznej, pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Latos – Bieleńskiej,
działalność dydaktyczna oraz naukowa


Doświadczenie zawodowe i samorządowe:

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie, tworzeniu i zarządzaniu, szczególnie w administracji samorządowej, publicznej i opiece zdrowotnej. Specjalista ds. Public Relations oraz marketingu strategicznego. Doświadczenie poparte sukcesami oraz najlepszymi rekomendacjami w zakresie zarządzania zmianą i kierowania zespołem. Ekspert ds. zdrowia publicznego oraz zarządzania w służbie zdrowia i nadzoru właścicielskiego nad podmiotami leczniczymi.Od 10 stycznia 2019 r. – nadal

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy
p.o. Dyrektor SP ZOZ w Słupcy

Kompleksowe zarządzanie podmiotem leczniczym (Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Słupcy). Kompleksowa restrukturyzacja, optymalizacja działalności oraz zapewnienie właściwego zarządzania we wszystkich obszarach operacyjnych podmiotu leczniczego. Ponadto procesowe zarządzanie Szpitalem, siecią AOS, POZ i ZRM oraz wdrażanie działań naprawczych dotyczących organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, działalności administracyjnej, gospodarki finansowej dot. jednostki sektora finansów publicznych, działalność inwestycyjna oraz zarządzanie infrastrukturą. Ponadto organizowanie pracy w Szpitalu, AOS, POZ i ZRM w sposób zapewniający osiągnięcie celów oraz możliwość realizacji zadań statutowych jednostki, wytyczanie kierunków jej rozwoju oraz ich wdrażanie. Zarządzanie kadrami oraz zabezpieczenie i optymalizacja zasobów ludzkich koniecznych do prawidłowej realizacji świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie, ustawiczne doskonalenie efektywności systemu zarządzania. Gospodarowanie środkami finansowymi i rzeczowymi pozostającymi w dyspozycji SP ZOZ, reprezentowanie placówki na zewnątrz, podejmowanie decyzji o tworzeniu komórek organizacyjnych działalności podstawowej, finansowanych ze środków publicznych, w tym m.in. utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, nowych poradni w ramach AOS. Nadzorowanie procesu kontroli zarządczej oraz wdrażanie programów naprawczych w poszczególnych zakresach działalności podmiotu leczniczego. Skuteczne pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację inwestycji oraz dotacji celowych, w tym programów ministerialnych. Prowadzenie projektów medycznych i akcji profilaktycznych prowadzonych w zarządzanym szpitalu oraz jego otoczeniu. Nadzór nad prawidłowością i ustawiczną poprawą jakości udzielanych świadczeń. Ponadto analiza rynku, poszukiwanie nowych możliwości rozwoju oraz prowadzenie całokształtu działań z zakresu public relations. Ponadto bieżąca współpraca z samorządem (podmiot tworzący), płatnikiem publicznym, tj. Narodowym Funduszem Zdrowia, instytucjami centralnymi, partnerami instytucjonalnymi. Harmonijne, bezpieczne i skuteczne zarządzanie Podmiotem Leczniczym (liczącym ponad 400 współpracowników) w sytuacjach kryzysowych, w tym podczas epidemii CoViD-19, z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.

www.szpital.slupca.pl/blog/szpital-w-slupcy-wolny-od-koronawirusa-fotogaleria/

www.gloswielkopolski.pl/szpital-w-slupcy-ma-kamere-termowizyjna-ktora-bada-temperature-pacjentow-na-wejsciu/ar/c1-14912544

www.gloswielkopolski.pl/kabina-odkazajaca-w-poznaniu-i-punkt-indywidualnej-kontroli-sanitarnej-w-slupcy-jak-placowki-medyczne-chronia-pacjentow-w/ar/c1-14995813

www.szpital.slupca.pl/blog/punkt-indywidualnej-kontroli-sanitarnej-piks-innowacyjny-obiekt-diagnostyczno-prewencyjny-na-terenie-szpitala-sp-zoz-w-slupcy/

www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/rozmowy-niedokonczone-pielegniarstwo-w-sluzbie-zyciu/


Od 11. 2017 – 12. 2018
FORMEDIS – Medical Management & Consulting sp. z o.o.
Dyrektor Działu Audytu i Restrukturyzacji

Kierowanie Działem Audytów i Restrukturyzacji (publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych), doradztwo w zakresie zarządzania. Weryfikacja działalności oraz konstruowanie planów restrukturyzacji podmiotów leczniczych w celu osiągania oczekiwanych wyników finansowych. Doradztwo strategiczne w zakresie nadzoru właścicielskiego oraz organizacji ochrony zdrowia. Działalność dydaktyczna i szkoleniowa w ramach „Akademii Formedis” (realizowanej we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu).

Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych p.n. “Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku (rok akad. 2018/2019).


Od 04. 2016 – 12. 2017 (pełny cykl projektowania wzorca map oraz tworzenia modeli analitycznych)
Ministerstwo Zdrowia, Warszawa
Ekspert (w dziedzinie epidemiologii/ zdrowia publicznego) do opracowania modeli analitycznych oraz szczegółowego wzorca map potrzeb zdrowotnych dedykowanych chorobom dziecięcym w zakresie lecznictwa zamkniętego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej w ramach projektu p.n. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”.


Od 03. 2017 – 09. 2017
Urząd Miasta Poznania, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
Specjalista ds. nadzoru (nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań) i wdrożeń programowych

Nadzór i ocena działalności placówek leczniczych (dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań) pod kątem realizacji ich zadań, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, gospodarki finansowej, w tym monitorowanie finansowo-rzeczowych wskaźników ich działalności oraz kierunków planowanego rozszerzania usług zdrowotnych. Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli nadzorowanych jednostek. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych działań analitycznych, mających na celu poprawę sytuacji organizacyjnej i finansowej podmiotów leczniczych. Kontrola prawidłowości wykorzystania przez dotowane podmioty lecznicze środków finansowych otrzymanych z budżetu Miasta Poznania w ramach dotacji celowych. Analiza raportów o sytuacji ekonomiczno- finansowej nadzorowanych samodzielnych publicznych zespołów opieki zdrowotnej, opiniowanie programów naprawczych i restrukturyzacyjnych pod względem ich realności. Współpraca z nadzorowanymi podmiotami leczniczymi w zakresie możliwości ich rozwoju, poprzez m.in. monitoring źródeł finansowania działań w ochronie zdrowia. Wspieranie wdrażania programów polityki i profilaktyki zdrowotnej realizowanych przez Miasto Poznań.


Od 05. 2015 – 07. 2016
Zespół Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) w Wągrowcu
Dyrektor Naczelny SP ZOZ

Kompleksowe zarządzanie podmiotem leczniczym (Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej), liczącym blisko 400 współpracowników. Zapewnienie właściwego zarządzania we wszystkich obszarach operacyjnych (potwierdzone licznymi wyróżnieniami), jak na przykład. zarządzanie szpitalem (SP ZOZ) w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, działalności administracyjnej, gospodarki finansowej oraz zarządzanie infrastrukturą, organizowanie pracy w Szpitalu w sposób zapewniający osiągnięcie celów oraz możliwość realizacji zadań statutowych jednostki, wytyczanie kierunków jej rozwoju i ich wdrażanie. Zarządzanie kadrami oraz zabezpieczenie i optymalizacja zasobów ludzkich koniecznych do prawidłowej realizacji świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie. Gospodarowanie środkami finansowymi i rzeczowymi pozostającymi w dyspozycji szpitala, reprezentowanie placówki na zewnątrz, podejmowanie decyzji o tworzeniu, przekształcaniu bądź likwidacji komórek organizacyjnych działalności podstawowej. Prowadzenie projektów medycznych i akcji profilaktycznych prowadzonych w zarządzanym szpitalu oraz jego otoczeniu. Ustawiczny nadzór nad prawidłowością i jakością usług medycznych, analiza rynku i poszukiwanie nowych możliwości rozwoju. Harmonijna współpraca z samorządem (podmiot tworzący), płatnikiem, tj. Narodowym Funduszem Zdrowia, instytucjami centralnymi, partnerami instytucjonalnymi w obszarze zdrowia publicznego. Kreowanie pozytywnego wizerunku Szpitala, współpraca w tym zakresie z mediami (o zasięgu lokalnym i krajowym).


Od 12. 2014 – 11. 2018

Rada Powiatu Gnieźnieńskiego – V kadencji
Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego (bezpartyjny)

Autor oraz inicjator licznych propozycji działań z zakresu zdrowia, rodziny i spraw społecznych (w tym m.in. programów polityki i profilaktyki zdrowotnej, analizy potrzeb zdrowotnych mieszkańców, współfinansowania świadczeń opieki zdrowotnej, poradnictwa genetycznego, diagnostyki i profilaktyki niepowodzeń rozrodu, programu powikłań cukrzycy, dodatkowego wsparcia dla domów opieki społecznej dla dzieci i młodzieży z wrodzonymi wadami rozwojowymi i niepełnosprawnością intelektualną – prowadzonych przez żeńskie zgromadzenia zakonne, profilaktyki nowotworów, rehabilitacji onkologicznej, powstania sieci defibrylatorów zewnętrznych AED oraz cyklicznych szkoleń BLS, współfinansowania dodatkowych zajęć sportowych i kulturalnych dla wychowanków domów dziecka, poprawy opieki pediatrycznej, integracji międzypokoleniowej i polityki senioralnej, a ponadto programu wyjazdowych programów edukacji patriotycznej dla młodzieży szkół średnich).Od 12. 2006 – 03. 2015

Urząd Miejski w Gnieźnie
I zastępca Prezydenta Miasta Gniezna 2010-2014 (bezpartyjny),
(II zastępca Prezydenta Miasta Gniezna 2007-2010 (bezpartyjny),
wcześniej dyrektor Miejskiego Centrum Innowacji i Promocji)

W ramach pełnionych obowiązków I zastępcy Prezydenta Miasta Gniezna
należało nadzorowanie oraz koordynowanie pracy jednostek i wydziałów:

– Zarządu Gospodarowania Lokalami
– Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego (w tym Referatów:
Inwestycji Komunalnych, Ochrony Środowiska, Utrzymania Dróg)
– Wydziału Architektury i Urbanistyki
– Miejskiego Centrum Innowacji i Promocji
– Wydziału Usług Społecznych
– Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
– Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych
– Wydziału Mienia Komunalnego, w tym miejskich spółek:
• URBIS sp. z o.o.
• Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.
• Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o. o.
• Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o.

Do najważniejszych wybranych zadań w ramach pełnionych obowiązków zaliczyć należy (między innymi) udział w realizacji budżetów na przestrzeni lat 2006-2014 o wartości blisko 1,5 mld zł w oparciu o dyscyplinę finansów publicznych oraz PZP. Nadzór nad procesami inwestycyjnymi, modernizacyjnymi oraz bieżącym utrzymaniem infrastruktury w Mieście Gnieźnie. Współudział w projektowaniu i realizacji kilkudziesięciu obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury sportowej. Bezpośrednie zaangażowanie przy tworzeniu innowacyjnych projektów oraz przedsięwzięć o wartości ponad 100 mln zł (działalność bieżąca). Projektowanie, realizacja i nadzór nad licznymi zadaniami inwestycyjnymi współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej i NMF/EOG oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, prospołecznych oraz promocyjnych w Mieście Gnieźnie. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na inwestycje w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” i „Kapitał Ludzki” oraz nadzór nad tymi przedsięwzięciami. Konstruowanie oraz wdrażanie ogólnopolskich kampanii promocyjnych, współfinansowanych z funduszy unijnych. Współpraca w tym zakresie z licznymi partnerami instytucjonalnymi oraz mediami. Nadzór nad projektowaniem i realizacją nowych budynków komunalnych, wielorodzinnych, termomodernizacja budynków wraz z pozyskaniem lokali socjalnych i chronionych. Rewitalizacja targowiska w ścisłym centrum Gniezna i pozyskanie na ten cel środków zewnętrznych w ramach inicjatywy JESSICA. Nadzór nad całokształtem działań prospołecznych w Mieście Gnieźnie, projektowanie i realizacja programów polityki i profilaktyki zdrowotnej, polityka prorodzinna i senioralna, przeciwdziałanie uzależnieniom, kompleksowa współpraca z organizacjami pozarządowymi. Kreowanie i wdrażanie programów pomocowych dla osób niepełnosprawnych. Koordynacja działań z zakresu pomocy społecznej w latach 2010-2014. Liczne inicjatywy podejmowane na rzecz lokalnej gospodarki, promocja przedsiębiorczości, znaczący udział w przygotowaniach do utworzenia podstrefy ekonomicznej w Gnieźnie. Ścisły nadzór nad całokształtem zagadnień związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, tj. gruntami, lokalami użytkowymi, targowiskami oraz komunalizacją mienia Skarbu Państwa. Działania w zakresie rewitalizacji miasta. Opracowywanie założeń i celów strategiczno – operacyjnych dla Samorządu Miasta Gniezna w latach 2006-2014. Współpraca na rzecz kultury, promocji i turystyki oraz szkolnictwa wyższego, aktywny udział w inicjowaniu licznych wydarzeń, konferencji i zjazdów o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Ponadto bezpośredni nadzór nad całokształtem zadań związanych z architekturą, urbanistyką – planowaniem przestrzennym, inwestycjami drogowymi, infrastrukturalnymi, ochroną środowiska, utrzymaniem zieleni w Mieście Gnieźnie, działaniami proekologicznymi (w tym inwestycyjnymi, współfinansowanymi ze środków UE). Kompleksowa realizacja całokształtu zadań z zakresu public relations w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie w latach 2006-2014. Współudział przy sprawowaniu nadzoru właścicielskiego nad przedsiębiorstwami komunalnymi (spółki prawa handlowego). Legislacja samorządowa – przygotowywanie projektów założeń do prawa miejscowego dla Gniezna w latach 2006-2014. Reprezentowanie Miasta i profesjonalna współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, instytucjami centralnymi oraz mediami. Zarządzanie i współzarządzanie administracją miejską (liczącą kilkuset współpracowników) w oparciu o najwyższe standardy postępowania. Nadzór oraz kompleksowa koordynacja całokształtu zagadnień dotyczących zdrowia publicznego jak również zarządzania kryzysowego, będących w zakresie kompetencji Urzędu Miasta Gniezna.


03. 2006-12. 2006
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,
Specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju

Przygotowanie, realizacja oraz ewaluacja projektów oraz zadań inwestycyjnych, współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i NMF/EOG oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania. Skuteczne pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, gospodarczych, turystycznych oraz promocyjnych w Powiecie Gnieźnieńskim. Współpraca samorządowa z partnerami zagranicznymi, dotycząca rozwoju gospodarczego, kształcenia ustawicznego oraz zdrowia publicznego.


10. 2002-02. 2006
Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
Asystent – doktorant w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii

Działalność naukowa, skutkująca powstaniem rozprawy doktorskiej oraz kilkudziesięciu prac naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym a ponadto prowadzenie w latach 2002-2006 zajęć dydaktycznych w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w tym m.in. ćwiczeń dla studentów I i II roku Wydziału Lekarskiego I (Medycyna), Wydziału Lekarskiego II (Stomatologia), Wydziału Farmaceutycznego (Analityka medyczna) oraz dla studentów studiów anglojęzycznych (Kierunek Lekarski).


09. 2000-06. 2002
Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, Wydział Lekarski I

Działalność naukowa oraz współprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów I i VI roku Wydziału Lekarskiego I (Medycyna). Pracownia magisterska.


Języki obce:

Język niemiecki

Bardzo dobra znajomość w mowie i piśmie
Zaświadczenie o czynnej znajomości języka niemieckiego w stopniu bardzo dobrym
(Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)

Język angielski

Dobra znajomość w mowie i piśmie

Dodatkowe osiągnięcia:

• Autor licznych prac naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym,
• Członek PTA, Oddziału Poznańskiego PTHiC,
• Laureat nagrody Polskiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii za badania dotyczące ontogenezy chłoniaków nieziarniczych B- komórkowych,
• Laureat zespołowej nagrody Ministra Zdrowia RP (2005 r.) za cykl 6 publikacji odnoszących się do trzech typów zakażeń wirusowych wątroby (dyscypliny naukowe: wirusologia molekularna, diagnostyka genetyczna),
• Członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego (AKO) im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu (www.ako.poznan.pl – od 2017 r.),
• Za działalność prospołeczną odznaczony (2014 r.) Krzyżem Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.