dr inż. Rafał Spachacz – doktor nauk medycznych, specjalista zdrowia publicznego, mgr inż. biotechnologii o specjalności diagnostyka genetyczna. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu i doradztwie w jednostkach sektora finansów publicznych. Specjalista ds. public relations oraz marketingu strategicznego. Ekspert ds. zdrowia publicznego, zarządzania podmiotami leczniczymi oraz nadzoru właścicielskiego. Posiada doświadczenie poparte sukcesami i najlepszymi rekomendacjami w zakresie zarządzania zmianą oraz kierowania dużymi zespołami współpracowników.

Absolwent dziennych studiów doktoranckich w Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (2006 r.), naukowiec, nauczyciel akademicki. Autor licznych międzynarodowych i krajowych prac naukowych. Ponadto członek Państwowego Zasobu Kadrowego (2007 r.). Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek kapitałowych, potwierdzone certyfikatem Ministra Skarbu Państwa. Ukończył z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Marketingu Strategicznego na Rynku Farmaceutycznym, Podyplomowe Studium Public Relations, Podyplomowe Studium zarządzania w opiece zdrowotnej oraz Studia “Zarządzanie Oświatą”. Laureat zespołowej nagrody Ministra Zdrowia (2005 r.). Absolwent Akademii Liderów Samorządowych. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie, tworzeniu i zarządzaniu, szczególnie w administracji samorządowej, publicznej i opiece zdrowotnej. Poza działalnością naukową i dydaktyczną (od 2006 r.) związany z jednostkami sektora finansów publicznych, początkowo w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, gdzie zajmował się pozyskiwaniem funduszy pozabudżetowych a następnie w latach 2006 – 2015 w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, gdzie początkowo pełnił obowiązki dyrektora Miejskiego Centrum Innowacji i Promocji a następnie przez dwie kadencje samorządu (tj. 2007-2014) jako bezpartyjny zastępca prezydenta Miasta Gniezna nadzorował realizację budżetów i projektów o wartości blisko 1,5 mld zł, w oparciu o dyscyplinę finansów publicznych Prowadził ponadto nadzór nad procesami inwestycyjnymi, modernizacyjnymi, bieżącym utrzymaniem infrastruktury oraz gospodarką komunalną i mieszkaniową w Mieście Gnieźnie. Współuczestniczył w projektowaniu i realizacji kilkudziesięciu obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury sportowej. Bezpośrednio zaangażowany przy tworzeniu innowacyjnych projektów oraz przedsięwzięć o wartości ponad 100 mln zł. Aktywnie uczestniczył przy projektowaniu, realizacji i nadzorze nad licznymi zadaniami inwestycyjnymi współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej i NMF/EOG oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania. Koordynował pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, prospołecznych oraz promocyjnych w Mieście Gnieźnie. Następnie od 2015 r. kierował, jako dyrektor naczelny, Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, gdzie odpowiadał za zapewnienie właściwego zarządzania we wszystkich obszarach operacyjnych (potwierdzone licznymi wyróżnieniami), tj. m.in.: zarządzanie szpitalem (SP ZOZ) w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, działalności administracyjnej, gospodarki finansowej oraz zarządzanie infrastrukturą, organizowanie pracy Szpitala w sposób zapewniający osiągnięcie celów oraz możliwość realizacji zadań statutowych jednostki, wytyczanie kierunków jej rozwoju oraz ich wdrażanie. W latach 2016 – 2017 pełnił rolę eksperta w Ministerstwie Zdrowia (w dziedzinie epidemiologii – zdrowia publicznego) do opracowania modeli analitycznych oraz szczegółowego wzorca map potrzeb zdrowotnych dedykowanych chorobom dziecięcym w zakresie lecznictwa zamkniętego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej w ramach projektu p.n. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”. Następnie zawodowo w latach 2017-2018 zajmował się nadzorem i oceną działalności publicznych placówek leczniczych pod kątem realizacji ich zadań, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem, środkami publicznymi oraz gospodarki finansowej, w tym jako menedżer oraz na stanowisku dyrektora Działu Audytów i Restrukturyzacji podmiotów leczniczych. Od stycznia 2019 r. pełni obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, gdzie odpowiada za kompleksowe zarządzanie podmiotem leczniczym, restrukturyzację, optymalizację działalności oraz zapewnienie właściwego zarządzania we wszystkich obszarach operacyjnych jednostki. Ponadto odpowiada za zarządzanie Szpitalem oraz wdrażanie działań naprawczych dotyczących organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, działalności administracyjnej, gospodarki finansowej dot. jednostki sektora finansów publicznych, działalność inwestycyjną oraz zarządzanie infrastrukturą.

Laureat nagrody Polskiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii za badania dotyczące ontogenezy chłoniaków nieziarniczych B- komórkowych, laureat zespołowej nagrody Ministra Zdrowia RP (2005 r.) za cykl 6 publikacji odnoszących się do trzech typów zakażeń wirusowych wątroby.

Ekspert Agencji Badań Medycznych.

Za działalność prospołeczną odznaczony w 2014 r. Krzyżem Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.

Odznaczony medalem “Pro Ecclesia et Patria” (dla Kościoła i Ojczyzny) – mecenat Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, 2020 r.

Wyróżniony przez Ministra Zdrowia odznaką honorową “Za zasługi dla ochrony zdrowia”, 2021 r.

 

dr Rafał Spachacz

tel. 790 201 970

e-mail: rspachacz@wp.pl